Kalendář

Slouží k zveřejňování informací o odborných akcích jako jsou veletrhy, výstavy, konference, kurzy a školení.

Vkládání informací je umožněno pouze klientům s placenou registrací „Standard“ nebo „Plus.“

Upozornění:

Jste-li uživatelem placené služby „Plus“ nebo „Standard“ můžete požádat o aplikaci „Export XML“, která umožní přenášení Vámi vložených informací do našeho kalendáře na Vaše stránky. Informace vložíte na jedno místo a budete mít jistotu, že identické informace jsou v našem kalendáři i na Vašich stránkách.

Obory

Typy akcí

Datum konáníZákladní kurz BOZP

Typ akce: Školení
Popis:Základní kurz bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP) K získání odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci rizik Dle novely zákoníku práce platné od 1. 1. 2001 je zaměstnavatel povinen zajišťovat úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou. Předpokladem této osoby je dosažení 18 let věku a získání odborného vzdělání a doby odborné praxe. Cílem kurzu je: poskytnout základní znalosti potřebné pro činnost bezpečnostního technika naučit reagovat na problematiku BOZP ve výrobním procesu naučit vedení dokumentace BOZ naučit činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení BOZP Absolventi kurzu obdrží osvědčení, které je opravňuje vykonávat činnost BT. Získaná kvalifikace odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost osob pro prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č.0011/01 (vydal Český úřad bezpečnosti práce v listopadu 2001). Kurzy probíhají s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Novinky v BOZP

Typ akce: Školení
Popis:Novinky v BOZP Rozvoj dovedností bezpečnostního technika v praxi Lektoři: Bc. Marcela Dobřanská, Ing. Zdeněk Juránek, MUDr. Anna Hrnčířová, Ing. Václava Kociánová, Jan Šosták Cíl kurzu: Vzhledem k neustálým změnám v předpisech BOZP je nutná orientace bezpečnostních techniků v těchto změnách. K tomu by jim měl pomoci tento kurz. Obsahem kurzu bude seznámení s novinkami v legislativě a českých technických normách za období od května 2005 do doby konání kurzu a seznámení s očekávaným vývojem legislativy BOZP. Tento kurz je zaměřen na plyn, plynová zařízení, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, novelu zákona o chemických látkách a přípravcích, novelu silničního zákona č. 361/2000 Sb., která vstoupí v platnost v polovině roku 2006. Součástí kurzu je i zaměření na rozvoj osobnosti lektora – tentokrát bude pozornost věnována asertivitě, řeči těla a metodám pro aktivní výcvik a vyučování. Odborný program: - Plyn, plynová zařízení - Novinky v legislativě BOZP a připravované změny - Chemické látky a chemické přípravky - Rozvoj osobnosti lektora - Doprava a dopravní zařízení Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Management BOZP v praxi podniků ČR

Typ akce: Školení
Popis:V 2 týdenním odborném kurzu si posluchači vyslechnou vysoce odborné přednášky, zaměřené na systémy řízení v podnicích (např. Bezpečný podnik), prevence závažných havarií, analýzy rizik, dokumentace, systém kvalifikací a pod. Po časové prodlevě budou před odbornou komisí ověřeny jejich znalosti a budou obhajovat písemnou práci, kterou mohou využít ve svém podniku Určeno pro posluchače, kteří prošli základním kurzem BOZP! Informace: Ivana Kubičková mobil 603 44 11 71

Řetězová pila a křovinořezy

Typ akce: Školení
Popis:Cílem je zajistit zaměstnancům, provádějící práce s řetězovou pilou a křovinořezem školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce ve smyslu požadavkz § 133 odst. 1 písm e) zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Ověření písemným testem a pohovorem. Získání osvědčení a záznam o školení. TERMÍN: dle potřeby

Vyhláška č. 50/78 Sb. + zkoušky

Typ akce: Školení
Popis:V kurzu budou probrány všechny CSN elektro, které jsou součástí zkoušky dle vyhlášky ČÚBP č. 50/78 Sb. Po úspěšném absolvování zkooušky dle této vyhlášky může být pracovník pověřen činností na el. zařízení jako pracovník s vyšší kvalifikací, to znamená v rozsahu § 5, 6, 7, 8, 10, 11.

Ekolog podniku

Typ akce: Školení
Popis:Posluchači si osvojí základní informace ze všech oblastí ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrany vod a ovzduší) se zaměřením na vstup do EU a jsou po závěrečném ověření znalostí připraveni aplikovat do technické praxe správné postupy při sledování a vedení evidence zdrojů znečištění ovzduší a vody, vedení evidence odpadů, při posuzování vlivu staveb na životní prostředí a pod. Akreditace MŠMT ČR.

Základní výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2 Zahájení kurzu je vždy v pondělí v 10,00 hodin.

Hydrantové systémy - montáže, kontroly, opravy

Typ akce: Školení
Popis:Současná legislativa (zákon č.267/2001 Sb., vyhláška č.246/2001 Sb. - výběr, ČSN 730873, ČSN 671-1, 671-2, 671-3 a související). Montáže, kontroly, opravy hydrantových systémů: Pavliš a Hartmann spol. s r.o. (kompletní nabídka) R.M.Manfredi (dovozce GEOS AGT s.r.o.) HASIL (NOHA) VOS a.s. Písek HAWLE SOMATI Výzbrojna požární ochrany a.s.

Obnovovací výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:V průběhu výcvikového kurzu získá posluchač průvodní dokumentaci na kontroly hasicích přístrojů produkce Hastex & Haspr s.r.o., Kodreta Štefanov s.r.o., Kodreta s.r.o. Myjava, Pyrokontrol s.r.o. a Tepostop s.r.o. Přelouč tak, jak to požaduje ust. vyhl. MV ČR č 246/2001 Sb. Po absolvování výcvikového kurzu získá absolvent oprávnění a certifikát na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo čisté hasivo Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2. Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.

Obnovovací výcvikový kurz kontrolorů HP

Typ akce: Školení
Popis:Po absolvování výcvikového kurzu získáte oprávnění na provádění kontrol hasicích přístrojů těchto kategorií: Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž hasivem je prášek nebo halon Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je voda, voda s přísadami nebo pěna Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, jejichž hasivem je prášek Kategorie 5: hasicí přístroje CO2. Zahájení kurzu je vždy v 9,00 hodin.

předchozí 1 2 3 další Strana 2 z 3
Celkem 23 záznamů