GUMOTEX, akciová společnost

Adresa:
Mládežnická 3A,č.p.3062
690 75 Břeclav
Česká republika
IČ:    16355407 (rejstřík ARES)
DIČ:  CZ16355407
  www.gumotex-rescue-systems.cz/
Působnost v ČR Pôsobnosť v SR

Poptávka

Popis činnosti

Výrobce ucelené kolekce výrobků pro potřeby složek záchranného systému - nafukovací záchranné stany, dekontaminační sprchy a bazény, univerzální záchrannářské čluny, nafukovací lávky, záchranné ostrůvky, ochranné protichemické obleky Sunit.

Certifikace

ISO 9001:2001, ISO 14001:2005

Nomenklatura

požární ochrana

Zásahové automobily
Přívěsy s příslušenstvím, kontejnery
Plavidla a vznášedla
Čerpadla a jiné agregáty k použití u zásahu
Odsavače kouře a přetlakové ventilátory
Osvětlovací technika
Vyprošťovací a zvedací zařízení
Likvidace ekologických havárií
Prostředky pro práci na vodě
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Speciální ochranné obleky
Osobní výzbroj, žebříky, doplňky
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Zařízení a prostředky pro evakuaci
Hadice, proudnice, savice, armatury
Hasicí přístroje a jiné hasební prostředky
Zařízení pro zásobování požární vodou
Stabilní hasicí zařízení
Požární uzávěry otvorů
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Požární tmely a ucpávky
Výrobky a materiály se sníženou hořlavostí
Profesionální zásahové jednotky
Dobrovolné zásahové jednotky
Výrobní činnost
Montáž, servis, údržba, opravy
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Státní orgány
Stanice a zbrojnice - zařízení, vybavení

bezpečnost práce

Pracovní oděvy a speciální obleky
Ochrana těla
Ochrana proti jedům a žíravinám
Sanační, čistící a desinfekční prostředky a zařízení
Technické prostředky
Speciální nářadí
Osvětlení
Prostředky první pomoci
Práce s nebezpečnými materiály
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Montáž, servis, údržba, opravy
Státní orgány

záchrana osob

Červený kříž
Zdravotnická záchranná služba
Letecká záchranná služba
Speleologická záchranná služba
Horská služba
Báňská záchranná služba
Vodní záchranná služba
Civilní ochrana
Hygiena
Medicína katastrof
Havarijní plánování
Ochrana kritické infrastruktury
Krizové řízení
Krizové plánování
Civilní nouzové plánování
První pomoc
Protipovodňová ochrana
Nouzové ubytování, zásobování, stravování
Dekontaminace
Evakuace osob, zvířat a materiálu
Dopravní prostředky, sanitky a speciální nástavby
Vyprošťovací prostředky
Zdravotnické vybavení a pomůcky
Ostatní vybavení a pomůcky
Ochrana před utonutím
Ochrana proti biologickému nebezpečí a radiaci
Ochrana a úprava vody a potravin
Detoxikace
Vyhledávání osob
Práce ve výškách a nad hloubkami
Speciální technika, výzbroj a výstroj
Osvětlovací technika a pomůcky
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Obchodní a zprostředkovatelské služby
Montáž, servis, údržba, opravy
Zásahové jednotky

ochrana majetku

Kontrola vstupu a pohybu osob
Ochrana osob
Státní orgány
Světelné zdroje
Speciální automobily
Oděvy a oděvní součástky, obuv
Prostředky osobní ochrany
Kriminalistická a expertizní technika
Pyrotechnické prostředky a služby
Speciální technika, zařízení a pomůcky
Speciální výstroj a výzbroj
Speciální technické prostředky policie
Technicko-organizační činnost
Obchodní a zprostředkovatelské služby